Услуги

Счетоводно обслужване

meeting.jpg

Консултантска къща "Стратегии" предлага качествено счетоводно обслужване, консултации в областта на данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения.

Ние гарантираме своевременно информиране за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и практическото им приложение. Клиентите, които използват нашите услуги, получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения.

Нашите клиенти са български дружества и чуждестранни инвеститори, които работят в сектори като:

 • търговия на едро и дребно, внос и износ на различни стоки
 • производство
 • строителство
 • услуги в различни области
 • туристически агенции
 • вътрешен и международен транспорт
 • юридически лица с идеална цел.

Счетоводните услуги, които предлагаме, включват:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първични документи и завеждане на счетоводните регистри;
 • Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността;
 • Подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници за покупки и продажби, както и декларация по ЗДДС;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и прилежащите към тях формуляри. Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в НОИ;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 и №6;
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др;
 • Обслужване на фирмени банкови сметки;
 • Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишен финансов отчет;
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата-клиент;
 • Осигуряване на вътрешен и външен финансов одит (при нужда);
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО. Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за НСИ;
 • Изготвяне на патентни декларации и подаването им;
 • Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента;
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ;

Защита на интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи.

accounting.jpg

Управление на проекти

project-management.jpg

Консултантска къща "Стратегии" предлага най-подходящите оферти за кандидатстване към различни финансиращи програми, съобразно основните спецификации и вида на Вашия бизнес. Нашият екип включва експерти с дългогодишен опит в различни програми, както от Структурните фондове, така и от предприсъединителното финансиране или международни програми. Освен икономическите експерти ние разполагаме и с правни експерти с опит в процедури и нормативна база, свързана с европейските програми.

Нашите услуги включват:

 • Проучвания за финансиране;
 • Подготовка на проектна документация;
 • Управление на проекти.

При подготовката на Вашата проектна документация наши основни задачи са:

 • Изработване на проектно предложение съобразно изискванията на формуляра за кандидатстване (по избраната програма и приоритетна ос) и изготвяне на логическа рамка на проекта;
 • Подготовка на съпътстващи документи, съгласно изисквания за административно съответствие и окомплектоване на пакета от документи по проектното предложение;
 • Изготвяне на оптимален бюджет на проекта за кандидатстване за субсидия;
 • Изготвяне на насоки за структуриране на правомощията и действията на екипа за управление на проекта, съгласно действащата нормативна уредба. Насоки за правила и процедури за работата на екипа по управление на проекта, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателства;
 • Осъществяване на информационен обмен с експертите от съответните институции.

Корпоративна социална отговорност

kso.jpg

Продуктите на Консултантска къща „Стратегии” включват:

 • КСО - моментен анализ;
 • КСО – доклад;
 • Комюнике на напредъка.

REAP Софтуер, който Консултантска къща „Стратегии” ползва в своята работа:

 • Ефективна КСО само-диагностика;
 • Маркетинг и позициониране на МСП в глобалната верига на доставчици;

Стандартизирани доклади за общовалидно сравнение и бенчмаркинг

Обучения

training.jpg

Консултантска къща „Стратегии“ има успешен опит в управлението на проекти и корпоративната социална отговорност от 2003 г. Ето защо вярваме, че можем да бъдем полезни и споделим своите знания по тези теми.

Нашите експерти редовно участват в обучителната програма за млади предприемачи на фондация „Каузи“ за стартиране на собствен бизнес и социално предприемачество, създават специализирани програми за корпоративни клиенти и участват в публични събития (конференции, кръгли маси) по теми от тяхната експертиза.

Предлагаме обучения за:

 • Управление на проекти
 • Стартиране на собствен бизнес
 • Социално предприемачество
 • КСО и комуникации
©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси