Актуално

От 3 000 до 75 000 лева по програма „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. Очакваните резултати от от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.

Допустими кандидати:

 • Кандидати, които юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или закона за кооперациите
 • Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие
 • Кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

                  - Микро предприятие ≥ 30 000 лева

                  - Малко предприятие ≥ 200 000 лева

                  - Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

Допустими дейности:

Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

Максимален размер:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

Микро предприятия: 3 000 лв.

Микро предприятия: 15 000 лева

Малки предприятия: 10 000 лв.

Малки предприятия: 30 000 лева

Средни предприятия: 25 000 лв.

Средни предприятия: 75 000 лева

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

 1. Осигуряване на колективни средства за защита;
 2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място
 • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса
 1. Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Срок на изпълнение:

Срокът за изпълнение е 6 месеца

При необходимост, можете да се свържете с нас.

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси