Актуално

От 30 хил. до 150 000 лв. в подкрепа на средните предприятия за намаляване на последиците от COVID-19

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
3) Кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
6) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Допустими дейности:
Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Максималният размер:

Минимален размер на заявената

безвъзмездна финансова помощ 

за индивидуален проект 

 Максимален размер  на заявената

безвъзмездната финансова помощ

за индивидуален проект

 30 000 лева  150 000 лева

В размер на 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация

Допустими разходи
1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:
- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Срок на изпълнение:
Срокът за изпълнение е до 3 месеца.

Краен срок за кандидатстване: 24.08.2020 г.

При необходимост, можете да се свържете с нас.

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси