Актуално

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. Очакваните резултати от от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.

Допустими кандидати:

  • Кандидати, които юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или закона за кооперациите
  • Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея
  • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие
  • Кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

                  - Микро предприятие ≥ 30 000 лева

                  - Малко предприятие ≥ 200 000 лева

                  - Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
3) Кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
6) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Кризата с COVID-19 постави много предприятия в ситуация, която налага спешна дигитализация на процесите – дали свързана с дистанционна работа или с механизиране на производства. В средата на 2020 се очаква да бъде обявена процедура BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Програмата цели да развитие управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати:
1) Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
3) Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.);
4) Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

Възможност за финансиране на дейности за подобряване на условията на труд и отдих в предприятията в рамките на фонд „Условия на труд“, който се управлява от Министерство на труда и социалната политика.
Фондът финансира до 30% (но не повече от 100 000 лв.) за дейности за подобряване на работната среда.
Проектните предложения се подават без краен срок и се разглеждат до 25-то число на месеца, следващ подаването им.

Допустимите дейности по фонд  "Условия на труд" са:

  • Реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения; 
  • Модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване; 
  • Изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
  • Подобряване на санитарно-битовите условия; 
  • Други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

Повече информация за допустимите кандидати, размерът на финансирането и критериите за оценка може да намерите ТУК

Според официалната статистика в България всеки пети млад човек не работи, не учи и не изучава занаят. В отговор на това предизвикателство фондация „Каузи“ ще обучи над 2000 млади хора от западните квартали на София и от малки населени места как да търсят работа, за подготовка на автобиография, какви са правата им като служители и как могат да започнат собствен бизнес. Обученията са част от проект „Младежки информационно-консултантски център „Каузи“, който се финансира от Национална програма за младежта (2016-2020). Основните проблеми в работата с младите хора и ефективните начини за включването им в неформални дейности бяха обсъдени по време на първа информационна среща, която се проведе на 7 февриари с участието напредставители на публичната администрация, бизнеса, формалното образование и гражданския сектор.

На проведе на 22 юли т.г. се проведе семинар за обмен на добри практики „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“. Срещата е част от проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека.

На 3 и 5 февруари бяха проведени първите две срещи за споделяне на добри практики в сферата на младежкото предприемачество в Благоевград и Русе. Участниците бяха представители на местната власт, младежки и бизнес организации, местни институции.

Консултантска къща "Стратегии" взе участие в Национална среща "Младежки работник", която се проведе в перопда 24-28 юни в град Варна. На срещата присъстваха 100 участника, представители от НПО сектора и различни инситуции, за провеждането на структурен диалог относно разпознаването и утвърждаването на младежкия работник и младежката работа. За целта бяха обособени 6 работни групи, всяка от които работеше по определена тема, като: профил на младежкия работник, разпознаване на младежката работа, сертифициране, ролята на НПО, харектеристики и задължения на младежкия работник и много други. Работните групи разполагаха с няколко сесии, крайният резултат от които беше официално представяне на работата и основните заключения в следстие на нея, на всяка група.

Страница 1 от 3

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси