Полезни съвети от доказани експерти

Image

Николай Георгиев

 Управител на консултантска къща "Стратегии"

Магистър по счетоводство и контрол от Стопанската академия „Д.А. Ценов” - Свищов. Притежава допълнителна специализация „Международни финанси” към Международния банков институт - София. От септември 2007 година е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на Обединените нации и работи по международната програма за Устойчиво развитие на предприятията в България към същата организация. От 2007 година е оценител по програми на ЕС.

Как да изберете подходяща финансираща програма за нуждите на вашия бизнес

    

В цикъла на развитие на бизнеса идва моментът, в който се появява нуждата от инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на компанията, технологично обновление, обучение на персонала, разширяване на производствената и складовата база или друго. Сигурни сме, че можете да допълните този списък. Безвъзмездните средства от оперативните програми се предоставят на бизнеса по различни критерии и за да прилагат определени политики на ЕС и страната ни. Те залагат различни цели и очаквани резултати и всеки проект трябва да допринася за постигането им.

Какъв е най-правилният подход за търсене на финансираща програма?

Ние смятаме, че най-ефективно е първо да се направи внимателен анализ на нуждите на предприятието, те да се приоритизират и въз основа на този анализ да се търсят подходящи програми. Опитът показва, че обратният вариант, в който въз основа на съществуващи програми се търсят интересите на предприятието, не дава устойчиви резултати и се полагат огромни административни усилия без да се постига траен резултат.

Към какви дейности са насочени програмите с европейско финансиране в момента?
В кой етап да потърсим професионална помощ от консултант?
Image

Сребрина Ефремова

 Мениджър "Програми и проекти"

Mагистър по „ Европейска публична администрация ” и бакалавър "Журналистика" в СУ „ Св. Климент Охридски ”. Притежава допълнителна квалификация в областта на управлението на проекти по Структурните фондове, сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност и ISO 26 000. Експерт „Връзки с обществеността” и "Информационно услуги" на Младежки информационно-консултантски център "Каузи" 2012-2013. Води обучения и предоставя индивидуални консултации.

Мерки за бизнеса за справяне с COVID-19 кризата

    

За микро, малки и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

В рамките на ОПИК към момента (юни 2020 г.) беше отворена процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия. Крайният срок за кандидатстване е 15 юни. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Помощта е в размер от 3000 до 10 000 лв., която се предоставя при облекчени условия.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Кандидатите трябва да са регистрирали спад в приходите си от продажби за месец април 2020 не по-малко от 20% спрямо средномесечения оборот за 2019 г.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Процедурата беше отворена и при огромен интерес от страна на потенциалните кандидати и само за 3 дни бяха подадени над 24 хил. проектни предложения, което на практика означава, че ресурсът в нея ще бъде усвоен преди крайният срок.

Все още се очаква отварянето на такава процедура, насочена към средните предприятия, по която към момента са публикувани за обсъждане насоки за кандидатстване. Според тях безвъзмездната помощ ще е от 30 000 до 100 000 лв. Допустими кандидати са:

1) Кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.

3) Кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

4) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.

6) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

60/40
За самоосигуряващи се лица
©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси