BG EN
Консултантски услугисчетоводни юридически финансови
бизнес съвършенство
Техническа помощза: общини МСП селски райони НПО Обучениемедиация управление на проекти
набиране на средства
Новини

Ново за Стратегии

Онлайн обучение по корпоративна социална отговорност

Консултантска къща “Стратегии” е изпълнител на поръчка за изработване и апробиране на онлайн обучение по корпоративна социална отговорност, част от проект на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес по проект за изграждане на Национална мрежа за оценка на компетенциите. В обучението са включени теоретични образователни материали, 5 теста, казуси с възможни насочващи отговори, мултимедийни елементи (интерактивни схеми, рисунки, видео и аудио клипове), ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите. Обучението е част от онлайн модул, който включва още "Управление на качеството", "Ефективно управление на екипи", "Управление на представянето", "Иновативни подходи за определяне потребностите от обучение на персонала". 

Модулът е изграден с финансовата подкрепа на ОП РЧР във връзка с изпълнение на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

При необходимост от повече информация и записвания, можете да се свържете с Регионален център за оценка на компетенциите към БСК.  

Актуални събития

Консултантска къща "Стратегии" организира Бизнес закуска с медии "Корпоративна социална отговорност и „зелена икономика”

На 04.10. 2013 г., от 10.00 ч. в "+това" (ул. Марин Дринов 30) "Стратегии" като водещ партньор по проект „Трансфер и пилотно внедряване на иновативни практики и стандарти за преход към „зелена икономика” организира бизнес закуска под формата на дискусия относно стандартите за социална отговорност. Проектът цели трансфер на иновативни практики от международните стандарти за корпоративна социална отговорност (ISO 26000 – Указания за социална отговорност и австрийския му еквивалент ONR 192500). В рамките на проекта се организира учебна визита за български малки и средни предприятия в Австрия. В следващите месеци някои от тях ще внедрят ISO 26000, а през април 2014 г. ще бъде организирана национална конференция „Стандарти за „зелена икономика”.

Повече информация можете да намерите тук.

Проекти

Трансфер и пилотно внедряване на иновативни практики и стандарти за преход към „зелена икономика”

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", схема Без граници – Компонент 1 – Фаза 2 и се изпълянва в партньорство със CSR Company International, Австрия. Цели повишаване на знания и умения за приложение на устойчиви управленски модели с цел улесняване на прехода им към „зелена“ икономика чрез трансфер на иновативни практики от международните стандарти за социална отговорност (ISO 26000 – Указания за социална отговорност и австрийския му еквивалент ONR 192500). ISO 26000 е най-значимият документ за социална отговорност в световен мащаб. В изработването му, продължило 8 години, участват повече от 900 експерти от предприятия, браншови организация, министерства и неправителствени организации от цял свят. Стандартът е приет през ноември 2010 г., а на български е преведен през 2012 г.

 Информация за проекта 

  


 
©2003-2010 Консултантска къща Стратегии, Всички права запазени